Winner of the Pulitzer Prize

The eyes silent to see the wound

Nguyen Vinh Nguyen reviews The Refugees by Viet Thanh Nguyen for Tuổi Trẻ. TTCT – Ấy là khi con mắt nhìn vào vết thương cộng đồng vừa như kẻ dự phần nhưng vừa đứng cao hơn mọi định kiến để thấy đó là một mối cơ khổ phổ quát của nhân loại khi chiến tranh, đói […]